Pravidla vánoční soutěže

I. Obecná ustanovení

1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Bc. Kateřina Jindrová Zítková, se sídlem Svatošská 303/25, Karlovy Vary (dále jen „pořadatel“).

2. Soutěží se rozumí fanouškovská soutěž založená na principu sledování pořadatelky na instagramu a sdílení soutěžní fotografie pořadatelky spolu s označením hashtagem s názvem MidwifeSoutez. Fanoušci budou sdílet soutěžní fotografii na svém instagramu, kde také uvedou, pro koho chtějí vyhrát Box v soutěži, a následně zašlou své kontaktní údaje formulářem na stránce online.midwife.cz/soutez.

3. Pořadatelka vybere výherce po skončení soutěže číselným generátorem  a informuje výherce emailem nebo prostřednictvím Instagramu.

4. Soutěž nepodléhá zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

5. Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím webových stránek pořadatelky a  sociální síti Instagram od 30.11.2018 od 00:01 hod. do 9.12. 2018 do 19:00 hod. 

II. Soutěžící

1. Účastníkem soutěže může být člověk ve věku od 18 let s trvalým bydlištěm v České republice (výhra bude výherci zaslána poštou pouze v rámci ČR), který je registrován na sociální síti Instagram, má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na Instagramu a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“).

2. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram.

3. Účast soutěžícího v soutěži je založena odesláním formuláře na webových stránkách online.midwife.cz/soutez a splnění bodu 2 v odstavci I těchto pravidel.

III. Výherce, výhra a způsob určení výherce

1. V soutěži bude určen jeden výherce – výherce získá Midwife Box a přístup k online předporodnímu kurzu včetně e-booku a online kurzu Zpívání s bříškem na stránkách online.midwife.cz. V případě, že se pořadateli soutěže výherce nepodaří zkontaktovat do 24 hodin od vyhlášení prostřednictvím emailu - nárok na výhru zaniká.

2. Výherci bude zaslán Box Českou poštou a přístup k online kurzům emailem.

3. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Výherce rovněž nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o pokračování soutěže nebo soutěž i bez uvedení důvodu předčasně ukončit.

2. Pořadatel je oprávněn vyloučit ze soutěže, i bez předchozího upozornění, soutěžícího, který porušil tato pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u něhož má pořadatel důvodné podezření na porušení těchto pravidel nebo obecně závazných právních předpisů.

3. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Instagram (dále jen „Instagram“). Provozovateli Instagramu nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Instagram Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.

4. Soutěžící účastí v soutěži uděluje pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem účasti v soutěži, předání výhry či za jiným účelem spojeným se soutěží a to na dobu trvání soutěže a dále na období 6 měsíců po datu jejího ukončení s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů je pořadatel, který osobní data zpracovává dle zásad ochrany osobních údajů. Tento souhlas může soutěžící kdykoli odvolat písemnou formou na e-mailové adrese info@midwife.cz. Odvolání souhlasu je účinné do 1 (jednoho) týdne od jeho doručení pořadateli.

5. Soutěžící účastí v soutěži vyslovuje souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se k jejich dodržování. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí s uvedením svého jména a příjmení v seznamu výherců na Instagramu pořadatele.

6. Tato pravidla se zveřejňují na webu online.midwife.cz a účinnosti nabývají dnem zahájení soutěže.